Årsmøte 2021 | Bandyavdelingen

Innkalling til årsmøte 2021 i Bandyavdelingen

2021-03-02
Richard Brande

Styret innkaller herved til årsmøte i Ready Bandy.

 

Årsmøtet avholdes torsdag 11. mars 2021, kl.19.00.

Møtet avholdes i Teams, på følgende link: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MGI4OWQyYTEtYmQyZC00NGY5LWE5YzYtZWFkM2M1ZDJjZTVh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522a6e5f0c0-7367-4f15-800d-de3e8da90325%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522546614a6-5ba6-4c77-a396-ada7333db6f5%2522%257D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5520c426-2563-410c-b3f2-34f718fb9190&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene i forkant av årsmøtet.

Alle medlemmer i Ready Bandy har møte-, tale- og forslagsrett på årsmøtet.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet eller evt saker som ønskes tatt opp, kan styreleder Richard Brande kontaktes på richardbrande@gmail.com.

 

Agenda:

1) Registrering av fremmøte, stemmerett

2) Godkjenning av innkalling og dagsorden

3) Valg av møteleder og referent

4) Årsberetning og regnskap 2020 (legges ut på ready.no i forkant)

5) Valg av styre (innstilling kommer på ready.no i forkant)

6) Eventuelt

 

Valgkomiteens innstilling til styre:
Richard Brande (leder) - ikke på valg
Truls Haugen - ikke på valg
Hanna Thommessen - ikke på valg
Isac Jerner - ikke på valg
Alex Dietrichson - foreslått gjenvalgt
Christen Møllhausen - foreslått gjenvalgt

 

Lene Grove-Knutsen - foreslått nyvalg 
 

På vegne av bandystyret,

 

Richard Brande

Styreleder