Kombinert anlegg på Gressbanen 2. Oppdatert status.

Kunstgressbanen er snart klar for bruk. Nå «børstes» granulat ned i gresset. Ballfangernett skal også på plass samt oppgradering av lysanlegget. Arbeidet med også å få kunstis pågår nå for fullt.

2016-09-26
TorerFB

Samtidig med at Hovedstyret aksepterte byggingen av kunstgressbanen ble det vedtatt å gå videre med å få på plass kunstisen så snart det lar seg gjøre økonomisk. Det er avklart på forhånd at det nye kunstgresset relativt enkelt kan rulles av mens det legges kjølerør. Deretter legges kunstgresset tilbake igjen.

Ready gjennomfører prosjektet som et offentlig privat samarbeid og tar sikte på å få det så rimelig som mulig (alternativ 1). Prosjektets alternativ 1 er å få et kunstisanlegg uten å øke kjølekapasiteten på dagens anlegg. Alternativet forutsetter en prioritering av Gressbanen 1 ved nedfrysing/klargjøring. Ved lengre mildværsperioder kan det også bli nødvendig å nedprioritere kjølingen av Gressbanen 2 til fordel for Gressbanen 1.

Et alternativ 2, med utvidet kjølekapasitet gjennom et nytt aggregat i kjøleanlegget vil gi mer stabile forhold på Gressbanen 2, men øker kostnadene vesentlig. Det diskuteres også om det skal investeres i en tilleggsenhet som gjøre det mulig å reversere fra kjøling til varme i overgangen mellom vinter og sommersesong (alternativ 3).

De som driver prosjektet er Hans Kristian Voldstad, (dreven eiendomsutvikler og tidligere bandyoppmann) sammen med Helen Sterud og Readys hovedstyre ved undertegnede. Voldstad og Sterud har begge stått sentralt i utvikling av Heming-hallen og Sterud jobber daglig med rådgivning og prosjektledelse knyttet til utvikling, bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Fra Readys side deltar arkitekt Jan Wang-Norderud som står ansvarlig for å få alternativene prosjektert.

Fotball- og bandyavdelingene i Ready støtter initiativet sammen med fotball- og bandykretsene i Oslo. De to avdelingene i Oslo kommune som blir involvert er Kultur og idrettsbygg OSLO KF (KID) og Bymiljøetaten (BYM).

Så snart alternativene er prosjektert, kalkulert og lagt fram for KID og BYM starter arbeidet med finansieringen. Slike prosjekter kan til en viss grad finansieres med tippemidler og momskompensasjon, samt støtte fra Oslo Kommune. I tillegg må Ready i samarbeid med sine medlemmer/støttespillere bidra til å reise restkapitalen. Til prosjektet er det allerede kommet inn 200.000,- fra to bidragsytere, som viser viljen til å få prosjektet realisert. Vi kommer tilbake til behov for ytterligere "fundraising" når kostnadene er klarlagt og Readys hovedstyre samt etatene/byrådet har gitt sin tilslutning til løsningen(e).

Torer F. Berg
Leder Ready IF