Årsmøte i Ready Idrettsforeningen 2019

Ready holder årsmøte på Readyhuset Torsdag 21. Mars, klokken 19.00.

Innkallingen til møtet kommer snarest, så følg med. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 6 Mars. (idrett@ready.no).

2019-03-03
Biseth

Dagsorden:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

 

Utdeling av hederspokaler

 

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

 

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger Lagt inn i Readyavisen våren 2018.

 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

 

6. Behandle forslag og saker.

6.1 Thomas Åker-Furre og Ola Røthe trekker seg som representanterforkontrollkomitéen etter beretningen for 2018. Forslag: Hovedstyret får fullmakt til å utnevne kontrollkomite basert på forslag fra avgående komité.

 

7. Fastsette medlemskontingent.

 

8. Vedta idrettslagets budsjett

 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

 

10. Foreta følgende valg:

 

a)    Leder.

b)    2 styremedlemmer og 1 varamedlem.

c)    Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.

d)    Revisor som er statsautorisert eller registrert revisor.

e)    Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, med unntak av særkrets- og særforbundsting, hvor representasjon velges av avdelingsårsmøtene, se § 19.

h)    Tre personer til Aage Blom Lorentzens Statuettkomite

i)     To personer til Komite for Falne Readygutters Minnepokal

 

oOo

 

Om valg, stemmerett og retningslinjer:

 

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

(4) Alle valgte tillitsverv velges for to år av gangen, slik at tilnærmet halve styret/halve den enkelte komité/det enkelte utvalg, velges hvert år, med unntak av statuettkomiteen, som velges for tre år av gangen.

 

§ 5 Kjønnsfordeling

 

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert.

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

 

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

 

(4) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet, herunder idrettslagets avdelingers budsjett. Regnskap og budsjett skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan. Det skal føres separate regnskap med resultatregnskap og balanse for alle avdelinger.

 

§ 13 Årsmøtet

 

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer

 

(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

(2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse av nye grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

 

De enkelte grupper/avdelinger velger sine egne tillitsvalgte gjennom avdelingsårsmøter som avholdes etter de samme prinsipper som gjelder for årsmøtet i idrettslaget i.h.t. §§ 13-17. Slike årsmøter skal avholdes før idrettslagets årsmøte.

Hver avdeling skal ha et styre med minst en leder, en nestleder og ett medlem. For øvrig tilpasses valg og typer tillitsvalgte av avdelingens årsmøte til dens størrelse og behov.

Avdelingenes budsjett og regnskap må godkjennes av idrettslagets styre og årsmøte i.h.t. denne lov, og avdelingene har kun slike fullmakter som styret i idrettslaget har meddelt i henhold til denne lov.