Årsmøtet i Ready IF 16. Juni 2020

Årmøtet i Ready Idrettsforeningen avholdes på Readyhuset 16.Juni 2020 kl 19:00.

Saksdokumenter gjort tilgengelig i denne sak. 

(Oppdateres når siste info fra avdelingene kommer inn). 

 

VELKOMMEN!

2020-02-28
Biseth

Dagsorden årsmøtet

 
1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Utdeling av hederspokaler

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

6.1 Ny lov for Ready Idrettsforeningen i revidert stand etter nye krav fra NIF.

6.2 Utarbeide nytt verdidokument som gjeldende for hele klubben.

Forslag til vedtak:

1. Klubben skal etablere et felles verdigrunnlag og målsetningsdokument for alle avdelinger.

2. Verdidokumentet skal ta opp i seg at klubben skal være en arena både for breddeidrett og toppidrett, og må uttale seg om vekting og prioritering mellom disse to målene.

3. Avdelingene skal utforme sine planer innenfor rammen av de verdier og mål som vedtas som felles.

4. Verdidokumentet skal resultere i klare verdier og mål som det er mulig å styre etter i det daglige og som ansatte og medlemmer kan benytte som retningsgivende for sin idrettsutøvelse.

5. Klubben skal søke bistand fra Oslo Idrettskrets til å legge opp og gjennomføre en bred prosess som skal lede frem til det felles verdidokumentet. Prosessen skal inkludere både tillitsvalgte og «menige» medlemmer, og både barn, ungdom og voksne, og skal fange opp i seg alle synspunkter i medlemsmassen før det etableres en retning.

6.3 Legge ned Håndball og Snowboard i Ready registrert hos NIF. Det har ikke vært aktivitet i disse to avdelinger på flere år, og har heller ingen aktive medlemmer inne disse to grener.

 

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg:

a)    Leder og Nestleder
b)   2 styremedlemmer og 1 varamedlem.
c)    Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.


d)    Revisor som er statsautorisert eller registrert revisor.
e)    Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, med unntak av særkrets- og særforbundsting, hvor representasjon               velges av avdelingsårsmøtene, se § 19.
h)    Tre personer til Aage Blom Lorentzens Statuettkomite 
i)     Tre personer til Komite for Falne Readygutters Minnepokal

 

Readyavisen 2020 - dokumentasjon til årsmøtet.pdf

Ready Lover (oppdatert etter 2020 retningslinjer fra idrettskretsen) til vedtak.pdf

 

Om valg, stemmerett og retningslinjer:

 

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

(4) Alle valgte tillitsverv velges for to år av gangen, slik at tilnærmet halve styret/halve den enkelte komité/det enkelte utvalg, velges hvert år, med unntak av statuettkomiteen, som velges for tre år av gangen.

 

§ 5 Kjønnsfordeling

 

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert.

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

 

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

 

(4) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet, herunder idrettslagets avdelingers budsjett. Regnskap og budsjett skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan. Det skal føres separate regnskap med resultatregnskap og balanse for alle avdelinger.

 

§ 13 Årsmøtet

 

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer

 

(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

(2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse av nye grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

 

De enkelte grupper/avdelinger velger sine egne tillitsvalgte gjennom avdelingsårsmøter som avholdes etter de samme prinsipper som gjelder for årsmøtet i idrettslaget i.h.t. §§ 13-17. Slike årsmøter skal avholdes før idrettslagets årsmøte.

Hver avdeling skal ha et styre med minst en leder, en nestleder og ett medlem. For øvrig tilpasses valg og typer tillitsvalgte av avdelingens årsmøte til dens størrelse og behov.

Avdelingenes budsjett og regnskap må godkjennes av idrettslagets styre og årsmøte i.h.t. denne lov, og avdelingene har kun slike fullmakter som styret i idrettslaget har meddelt i henhold til denne lov.