BjornarReady 2018-02-09 13:58:44

Trygge barn og ungdommer

8-10 % av alle norske barn er utsatt for en eller annen form for omsorgssvikt. Barn og ungdommer blir dessverre jevnlig utsatt for dårlig og/eller uklok behandling både på skole, i idrettslag, i eget og andres hjem og ved andre fritidsaktiviteter. Ready har i denne anledning en klar policy for hvordan klubben i medmenneskelig og mellommenneskelig perspektiv behandler utøverne mens de er hos oss, som skal være kjent for alle trenere og tillitsvalgte gjennom opplæring, og som skal kommuniseres til utøverne og foreldrene. Vi skal også ha kontroll-, varslings- og håndteringsrutiner, både for det som skjer i klubben og for observasjoner som kan peke mot omsorgssvikt på andre arenaer. Prinsipp og tiltak er redegjort for nedenfor. 

Dette regelsett sendes ut til foreldre, gjøres kjent for utøverne, gjennomgås på Trenerforum, og det integreres i Lederopplæring. "Varslingsknapp" legges ut på alle hjemmesider.

POLICY OG REGLER 

I Ready skal barn, ungdommer og foreldre kunne stole 100 % på at de trenere og ledere som har ansvar forspillerne ikke utsetter dem for fysisk eller psykisk misbruk.

Alle trenere og alle andre som har hovedansvar på reiser med spillere under 18 år skal ha forevist Politiattest til Hovedklubbens Daglige Leder.

Klubben skal integrere opplæring i omgangsform med barn og observasjon av barns adferd i sin trenerutvikling ved å formidle disse regler og tankene bak disse, og ved å trekke inn fagpersoner med spesialkompetanse. Klubbens trenere og ledere skal læres opp til, og pålegges å konferere med sin Sportssjef og/eller avdelingens leder eller Hovedklubbens ansatte eller valgte ledelse ved enhver bekymring om spilleres velferd eller adferd, og klubbens ledelse har en faglig forankret rutine for å handtere slike meldinger. Ledelsen skal ha

kontakt med bydelens helsetjeneste og ordensmakt, med sikte på å etablere og

videreutvikle/kvalitetssikre slike rutiner til bruk ved bekymring for spilleres velferd.

Ingen voksen med trener- eller lederansvar skal på noe tidspunkt, under virke for klubben eller i tilknytning til klubbens spillere (annet enn egne barn), befinne seg alene med spillere i rom, bil eller liknende hvor ikke allmennheten har umiddelbar tilgang, og slike møter som er nødvendige, for eksempel spillersamtaler, skal foregå i ulåste rom nær der andre ferdes. Tidspunkt og sted skal være gjort kjent for spillerens foreldre.

Ingen voksen med trener- eller lederansvar skal overnatte alene på rom med én eller et lite antall spillere. Et lag med f.eks. 8 spillere og flere er da ok.

Dusjing og skifting i forbindelse med trening, kamp eller reiser skal foregå under iakttakelse av alminnelig bluferdighet, og trenere og ledere skal ikke dusje med spillere eller oppholde seg i garderobe eller bad under vask/skifting. Nødvendig oppsyn skal da eventuelt foretas av foreldre med samme kjønn som spillerne.

Trenere og ledere i Ready skal ikke kommunisere med spillere på en måte som kan invitere til, eller forsterke, et mellommenneskelig forhold som går ut over det som er påkrevet for det fotballmessige. Annen kontakt på telefon, SMS eller i sosiale medier enn det som følger av det fotballmessige skal ikke finne sted.

Fysisk kontakt mellom spillere og trenere/ledere bør ikke finne sted ut over det som helt naturlig skjer i trenings- og kampsituasjoner, evt. spontane feiringer av mål eller gode prestasjoner.

Enhver kommunikasjon mellom trenere og ledere på den ene side og spillere vi har ansvar for, skal skje med det siktemål å forbedre spillerens trivsel og utvikling i Ready, og skal være aktivt lyttende, slik at spilleren kommer frem med sine opplevelser og synspunkter. Bruk av nedsettende ord og uttrykk eller generelt negative tilbakemeldinger skal unngås, og forbedringspotensiale skal formidles på en positiv måte.

Kritikk av ledere og trenere skal ønskes velkommen og tas opp i de rette faglige fora.

TRYGG VARSLING; VARSLINGSPLIKTER OG -RUTINER

1. Ethvert medlem i Ready som observerer at andre bryter disse reglene/rutinene har plikt til å varsle den ansvarlige ledelse. Varsling kan skje til:

  • Hovedstyrets leder
  • Avdelingsstyrets leder
  • Hovedklubbens daglige leder
  • Sportssjef/leder i den enkelte avdeling

Den som mottar slikt varsel skal umiddelbart nedtegne varselet, dersom det ikke er foretatt skriftlig, og viderebringe dette til Hovedklubbens daglige leder, som sammen med Hovedstyrets leder foretar den videre saksbehandling.

All varsling skal behandles fortrolig.

2. Ethvert medlem i Ready som selv utsettes for adferd i strid med disse regler/rutiner kan varsle enhver voksen person som er ansatt i eller har tillitsverv i Ready som vedkommende har tillit til. Den som mottar varselet skal umiddelbart nedtegne varselet, dersom det ikke er foretatt skriftlig, og viderebringe dette til Hovedklubbens daglige leder, som sammen med Hovedstyrets leder foretar den videre saksbehandling. Varslerens ønsker skal respekteres når det gjelder fortrolighet. Ved mindre alvorlige overtramp kan Hovedklubben overføre saksbehandlingen til den relevante avdelingens valgte ledelse.

3. Saksbehandlingen deretter skal tilpasses varselets alvorlighetsgrad og om nødvendig skal den krenkedes foreldre og eventuelle offentlige myndigheter involveres i saksbehandlingen ut fra sakens art, krenkedes alder og hvem de involverte er. Den krenkedes interesser og ønsker skal alltid ha prioritet i vurderingen av hvordan saken behandles. Saksbehandlingen skal dokumenteres.

4. Klubbens utgangspunkt er at den krenkedes fremstilling skal legges til grunn, men den det varsles mot skal sikres rett til full kontradiksjon og hjelp i sin situasjon.