Organisering ungdomsfotball (13-19 år)

Tilbake til klubbhåndboka

Gjennomføring av treninger og kamper i ungdomsfotballen.

Alder

Treninger og kamper per uke

Lengde treninger

Turneringer

Treningsleir

Trenere

Foreldreroller

13 år

3 treninger + 1 seriekamp

60-90 min

Med laget

Ja

Ansatte trenere

Lagledere, cupansvarlige, kampverter, sosialkomité

14 år

3 treninger + 1 seriekamp

60-90 min

Med laget

Ja

Ansatte trenere

Lagledere, cupansvarlige, kampverter, sosialkomité

15 år

3 treninger + 1 seriekamp

60-90 min

Med laget

Ja

Ansatte trenere

Lagledere, cupansvarlige, kampverter, sosialkomité

16 år

3 treninger + 1 seriekamp

60-90 min

Med laget

Ja

Ansatte trenere

Lagledere, cupansvarlige, kampverter, sosialkomité

17-19 år

3 treninger + 1 seriekamp

60-90 min

Med laget

Ja

Ansatte trenere

Lagledere, cupansvarlige, kampverter, sosialkomité

 

Ungdomsfotball er aldersgruppen fra 13 til 19 år. I tillegg til klubbens overordnede mål har vi følgende mål med ungdomsfotballen:

- Ha tre veldrevne lag på hvert ungdomsfotballkull på guttesiden
- Ha to veldrevne lag på hvert ungdomsfotballkull på jentesiden
- Ha et så bredt spekter i tilbudet på ungdomssiden så vi treffer alle spillere på kullets ambisjoner, læringsvilje, læringsevne og fotballferdigheter

Flest mulig, lengst mulig, best mulig

Det er særlig i ungdomsfotballen man opplever stort frafall. En av de viktigste målsetningene for NFF, og selvsagt også for Ready Fotball, er å bevare flest mulig lengst mulig, men også gi spillerne muligheter til å bli best mulig. Det ligger en innebygd motstrid i denne målsetningen, ettersom en optimal sportslig utvikling krever en grad av intensivering og differensiering i treningsarbeidet som - dersom det ikke etableres mottiltak - kan medføre økt frafall.

Vi må gi et tilbud som gjør at de som vil mest kan utvikle seg optimalt i Ready Fotball, hvilket innebærer en betydelig grad av differensiering i inndeling av treningsgrupper med høy intensitet og kvalitet i treningsarbeidet.

Det er derfor et overordnet mål for Ready Fotball at tilbudet til de nest beste, i form av "riktige" trenere, trenings-, kamp- og sosialtilbud, skal være så godt at de neste beste føler seg minst like godt hjemme i klubben som "treningsgruppe 1".

Årkullsansvar

En klubbtrener som har stor stilling i klubben har ansvar for hvert enkelt årskull (årskullsansvarlig). I dette ligger oppfølging av trenere og generell oppfølging av gruppeinndelinger, årsplan og trivsel på kullet. I tillegg til den faglige oppfølging skal Årskullsansvarlig ha et særlig blikk på situasjonen for de nest beste, og da særlig de spillerne i denne gruppen som viser stor treningsvilje og glede i fotballen.

Rekruttering av trenere

Ready Fotball etterstreber å ha kontinuitet på trenersiden i ungdomsfotballen. Dvs at vi skal ansette en riktig trener for tolvåringene som kan følge dem gjennom hele eller store deler av ungdomsfotballen. Ready ønsker at Readyakademitreneren til kullet går inn som lagstrener den våren spillerne fyller tolv år.
Prinsippet er å alltid ha riktig trener for gruppen treneren er satt til å trene.

Inndelinger i grupper

På årganger med flere kamplag skal man ansette en trener per lag våren spillerne fyller tolv år. Alle trenerne har et generelt ansvar for hele årskullet, men de har et spesielt ansvar for spillerne i hver sin ende av utviklingstrappa. Disse grupperingene skal være dynamiske slik at spillere kan bevege seg fritt mellom den gruppen som har kommet lengst i sin utvikling og den gruppen som har kommet kortest etter hvert som spillerne utvikler seg i rykk og napp. Det vil likevel være noe kontinuitet siden enkelte spillere er mer ambisiøse, har høyere læringsvilje og -evne, samt bedre fotballferdigheter enn andre og vil derfor naturlig ha mer tilhørighet til den ene eller andre gruppen. Gruppene vil være mer åpne for spillerflyt i tolv og trettenårsalderen, mens man i fjortenårsalderen vil oppleve noe mer stabile grupper, men med klart kommunisert mulighet til å veksle mellom gruppene. Vi vet at mange av Norges beste fotballspillere i ungdomsfotballen var å finne på sine årskulls andrelag. Derfor prioriterer vi like god oppfølging av alle lag ut ifra der spilleren befinner seg i dag.

Aktivitet

Det skal være tilnærmet like stor aktivitet på alle gruppene forutsatt at dette er et ønske fra spillere og foreldre. På generell basis ønsker vi å delta på turneringer som passer for hele kullet hvor det er nivådelt påmelding, eksempelvis HamKam Talentcup. Aktivitetsnivået burde ligge på en turnering vinterstid, en på våren og en på høsten som et minimum på alle lag. Der spillere og foreldre er mottakelige for et høyere aktivitetsnivå ønsker vi å melde oss på flere turneringer.

Hver vinter skal det utarbeides en sosial kalender som tar sikte på å samle spillerne på hele kullet til sosiale aktiviteter ca en gang i kvartalet gjennom den kommende sesongen.

Treningsmengde

Vi tilbyr differensiert treningsavgift med to alternativer:

- Treningsavgift lav (1 fotballtrening i uken + kamper)

- Treningsavgift høy (2 fotballtreninger eller fler i uken + kamper)

Hvor mye hver spiller ønsker å trene og spille fotball styres av spilleren selv. Årgangslederen tilpasser deretter tilbudet utifra hva som er riktig for hver enkelt spiller per dags dato. Dette kan for eksempel løses ved at de ulike treningsgruppene trener relativt separert fra hverandre i to treninger i uken, men hvor årgangen trener samlet som en treningsgruppe på de resterende treningene i uken. Der dette er logistikkmessig utfordrende vil klubben gjøre et forsøk på å tilby treninger sammen med andre årskull.

For mer informasjon om hva som menes med differensiering og hospitering. Se sportsplanen.

Samarbeid med ungdomsskoler

Ready Fotball skal etterstrebe å ha treningstilbud i samarbeid med de lokale ungdomsskolene. Hvordan et slikt samarbeid ser ut har vi foreløpig ikke klart å finne en god modell for.