Ready på tur

Tilbake til klubbhåndboka

I barnefotballen er alle aktivitetene kun rundt Oslo-området, så da er dette ikke et tema.

I ungdomsfotballen er det derimot høydepunktene til spillerne å dra bort på cup eller treningsleir. Vi ønsker at alle ungdomslag har én eller flere turer i løpet av et år der de reiser bort og overnatter. Det krever både gode forberedelser og disiplin i gjennomføringen. Klubben har lagt følgende retningslinjer for turer der Readys lag reiser (13-19år):

Når Readylag drar på tur, representerer man klubben. Man skal da opptre i henhold til klubbens regler, inkludert – først og fremst og ikke minst – "Readykoden".

I tillegg gjelder følgende:

1. Enhver tur som innebærer overnatting skal forhåndsgodkjennes av Sportssjefen eller den han bemyndiger ("Sportslig Ledelse").

2. På tur skal det være en hovedansvarlig voksen, godkjent av Sportslig Ledelse, samt et antall voksne tilpasset gruppen. Dette avtales i dialog med Sportslig Ledelse. Er det ikke nok voksne så kan ikke turen avvikles.

3. Det sportslige innhold på turen skal ledes av lagets trener, eller i hans/hennes fravær av en person godkjent av Sportslig Ledelse. Normalt bør denne personen ikke ha andre arbeidsoppgaver.

4. Premissene for deltakelse i de sportslige aktivitetene på turen skal være klargjort for spillere og foreldre før avreise. Med unntak av helt spesielle tilfelle (elite-turneringer som NM o.l., hvor resultatet har en betydning) så forutsettes at alle friske og uskadede spillere som deltar på turen får delta i betydelig utstrekning i det sportslige.

5. På turer med Ready-lag skal det ikke nytes rusmidler i noen form, verken av spillere eller ledere. Foreldre som følger laget uten å ha funksjoner må finne steder borte fra laget hvis man f.eks. ønsker et måltid med vin.

6. Det skal alltid være minst en voksen sammen med laget, som har ansvar for sikkerhet, inkludert en person som har ansvar for ting som skjer i løpet av natten. Vedkommende skal ha beredskap for å håndtere sykdom/uhell.

7. Tillatelse for spillere til å bevege seg uten voksne skal vurderes nøye i forhold til sikkerhet. Ingen spillere skal gis tillatelse til å ferdes alene utenfor forlegning.

8. Reglene om "Trygge spillere" skal følges, herunder hva gjelder omgang mellom og forbud mot deling av rom mellom voksne/spillere, samt unngåelse av situasjoner som kan medføre fare for misforståelser.

9. Ved regelbrudd kan hovedleder eller trener gi kortvarige sanksjoner på stedet. I alvorlige tilfelle skal Sportslig Ledelse evt. styre kontaktes. Hjemsendelse eller langvarig utelukkelse fra aktiviteter skal bare skje etter konkret godkjennelse fra disse. I så fall skal det også skrives rapport til klubben.

10. Alle reiser skal ha en plan for reisen, og det skal sendes ut informasjon i god tid. Et eksempel på momenter til informasjonsskriv følger nedenfor.

11. Ved planlegging av reiser er det viktig at prisen ikke blir høyere enn at alle spillere skal ha mulighet til å delta. Det er å foretrekke at det arrangeres dugnader etc. slik at spillerne selv kan tjene til turen.

12. De som deltar som ledere på Ready Fotballs turer skal være der i like stor grad for alle spillerne, og kan ikke ta seg særlig av egne barn.

13. Trener(e) og leder(e) med "heltidsfunksjoner" på turen skal ha alle reise- og oppholdsutgifter dekket av fellesskapet (fordeles på alle spillere). Hvis flere deler på funksjoner så tilpasses dette (halv dekning, delvis dekning). Med dette forstås billetter, rom og mat inkludert i oppholdet.

14. Husk lagsutstyr, inkludert drakter, baller og medisinbag!

Modell infoskriv:

 

READY [LAG] – TRENINGSLEIR/CUP [STED] [TIDSROM]


Turen nærmer seg, og vi gleder oss.

Oppmøte - Avreise – Ankomst; reisemetode

Tilbakekomst:

Kostnader og betaling

Lommepenger, shopping, godteri:

Bosted/ Bespisning

Idrettslige aktiviteter:

Andre aktiviteter:

Trygghet og kommunikasjon:

De voksne som er hovedansvarlige og deres kontaktdata er:

Særlige regler (vg snakk med spillerne om disse):

Anbefalt pakkeliste og påkledning ved avreise:

 

Innledende bemerkninger pakking:

 

Det kan teoretisk sett bli både kaldt og/eller vått. Nok tøy er derfor essensielt å huske.

 

Oppdatert 04.03.2021