Plan for god økonomistyring

Tilbake til klubbhåndboka

Ready Fotballs Plan for god økonomistyring

God økonomistyring er et kontinuerlig arbeid som skal sikre at de ansatte har et godt grunnlag for å optimalisere tilbudet til våre spillere og medlemmer. Ready Fotball skal ha løpende og langsiktig kontroll på både inntekter og kostnader for å sikre sunn økonomi over tid, og skal til enhver tid ha en "buffer" for å kunne møte en uforutsett utvikling. "Bufferen" bør minst være på et kvartals utgifter.

Ready fotball sin økonomistyring er en prosess som består av følgende faser.

  1. Planlegging av aktiviteter og budsjett
  2. Gjennomføring og oppfølgning
  3. Evaluering av tiltak for å sikre god økonomistyring


A) Planlegging av aktiviteter og budsjett:

På bakgrunn av erfaring og evalueringen av forrige sesong skal neste år planlegges. Planlagte inntekt- og kostnadsdrivende aktiviteter skal gjenspeiles i budsjettet. Budsjettet godkjennes på styremøte i fotballavdelingen i november hvert år, og forelegges deretter Hovedstyret i klubben for godkjennelse.

Inntektene kan i hovedsak deles i treningsavgifter, cup- og leirinntekter, støtte fra Hovedklubben Ready og det offentlige (KUD-midler og refusjoner) og sponsorinntekter. Alle planlagte inntekter skal være realistiske. Treningsavgiftene er hovedinntektskilden til Ready Fotball og skal baseres på forventet antall betalende spillere på årets planlagte aktiviteter. Støtte fra Hovedklubben bestemmes i Hovedstyret og sponsorinntektene baseres på sponsorutvalgets plan for året. Offentlig støtte beregnes ut fra fjorårets tall og kjente vedtak.

Kostnadene deles inn i lønn, aktivitetskostnader og administrative kostnader. Alle kostnader skal budsjetteres og følges tett opp igjennom året, ved månedlig resultat- og likviditetsrapportering, da det ikke er spillerom for store avvik.

Lønnsbudsjettet er avdelingens største utgift og god planlegging av ansettelser er avgjørende for å unngå overskridelser.

Aktivitetskostnadene er som regel knyttet opp i mot aktiviteter og derigjennom treningsavgifter. Påmeldingsavgifter til serie/cup, dommerutgifter, treningsutstyr og drakter er noen av hovedpostene. God kontroll og vedlikehold av utstyr av klubbens materialforvalter er avgjørende for å holde kostnadene nede.

Administrasjonskostnadene skal ikke variere mye fra år til år og holdes på et minimalt nivå.

Budsjettet skal også periodiseres for å sikre at klubben er likvid og i stand til å gjennomføre planlagte aktiviteter. Både inntekts- og kostnadsbudsjettet skal periodiseres pr måned.

B) Gjennomføring og oppfølgning

Når budsjettet er godkjent av Hovedstyret kan Ready Fotballs ansatte iverksette de godkjente planene og sikre at klubbens drift blir ivaretatt. Regnskap og budsjett skal være verktøy for å hjelpe klubbens ledelse og styret å ha kontroll på at det som er planlagt også gir klubben den inntekt eller kostnad som er forventet.

Hver måned, så snart det foreligger (innen den 15. påfølgende måned), skal regnskap og budsjett både akkumulert og siste måned sendes til styrets representanter og de som er ansvarlig for den daglige driften av Ready Fotball. Regnskapet skal kommenteres mot budsjett av styrets regnskapsansvarlige og eventuelle avvik skal forklares av de i Ready som er ansvarlige klubbens drift.

C) Evaluering av tiltak for å sikre god økonomistyring:

Både underveis og etter driftsåret skal klubbens ledelse og styret evaluere klubbens økonomiske situasjon og foreta nødvendige justeringer ved behov. Ved negative avvik som er av en signifikant størrelse er klubbens ledelse og styret pålagt å foreta korrigering av driften for å sikre god økonomisk styring.

D) Regnskapsavleggelse og revisjon

Regnskap og budsjett føres etter idrettens kontoplan, med konti og rutiner vedtatt av styret i Ready Fotball. Regnskapet for foregående år skal foreligge i februar hvert år, og i endelig form innen utløpet av mars. Regnskapet revideres av Hovedklubbens revisor, og vedtas endelig på Hovedklubbens Årsmøte i mai/juni.

 

Økonomistyring på årganger

1. Følgende prinsipper er styrende for økonomiene i de enkelte årganger og lag – i tråd med NIFs/NFFs Lover og Reglement:

  1. All økonomisk aktivitet som foregår "med drakten på", d.v.s. der hvor Ready Fotballs lagenhet/årgang/klubb er utgangspunktet for aktiviteten, det være seg av sosial eller sportslig art, skal regnskapsføres av klubben (etter de rutiner som følger nedenfor).
  2. Alle bilag, samt oversikt over inn- og utbetalinger skal innhentes fra de enkelte lagenhetens økonomiansvarlige og samles av Årgangens økonomiansvarlige. Disse skal leveres samlet for hver årgang til kontoret v/administrativ leder, ved utløpet av h.h.v. vinter- (31.3), vår- (20.6) og høst- (15.10) sesongene. Send også inn årsoppgave per 31.desember i løpet av januar.
  3. Alle bilag føres deretter på h.h.v. inntekts- og utgiftssidene i avdelingens (og deretter hovedklubbens konsoliderte) regnskap. Man benytter kto. 3995 for inntektene (som i det vesentlige vil være egenandeler) og kto. 4190 for utgiftene.


2. Det er viktig at de enkelte lag- årgangs- og klubbledere forstår at disse rutinene – i tillegg til å representere plikter – også danner grunnlag for såkalt "momskompensasjon" og dermed betydelige inntekter for klubben.

3. Økonomiansvarlige i Årgang og Lag velges på foreldremøte i mars, og kalles inn til eget kort kurs om rutiner.

Lagskontoer Ready fotball