Retningslinjer for håndtering av alvorlige skadesituasjoner

Tilbake til klubbhåndboka

Ved enhver alvorlig hendelse, det være seg skader, plutselig sykdom eller upassende hendelser, skal følgende skje:

  1. Sportssjef skal umiddelbart varsles, i hans fravær varsles styreleder/nestleder direkte umiddelbart pr. telefon.
  2. Hvis skaden eller sykdommen er alvorlig, i den forstand at det kan være snakk om mulighet for varige men, eller hendelsen (f.eks. upassende oppførsel) er alvorlig slik at det kan være aktuelt å varsle politi eller arbeidstilsyn, skal Sportssjef alltid varsle både styreleder fotball og administrativ leder hovedklubb umiddelbart. Disse vurderer om leder hovedklubb skal varsles straks.
  3. Ansvarlig trener/leder på feltet skal – straks den akutte situasjonen er avklart – forfatte en kort rapport som gir navn og kontaktdata på skadede/fornærmede og navn på alle som var til stede og observerte noe av interesse. Rapporten skal gi en beskrivelse av hendelsesforløpet, og sendes Sportssjef, administrativ leder og styreleder pr. e-post. Dette gjelder alle tilfelle, også de "mindre alvorlige". Rapporter samles i egen perm på kontoret.
  4. Ved tvil skal relevant offentlig myndighet (ambulanse, politi, arbeidstilsyn) alltid varsles. Usikkerhet om dette avklares med styreleder eller administrativ leder.
  5. Ingen andre enn styreleder eller leder hovedklubb uttaler seg til media.
  6. (Kontakt med evt. pårørende etter den umiddelbare varslingen skal koordineres med styreleder.