Stillingsinstrukser

Stillingsinstruks Sportssjef
(Daniel i 2021)

 • Overordnet ansvarlig for klubbens sportslige tilbud
 • Rapporterer til Styreleder i politiske saker og Daglig leder i personalsaker.
 • Sørge for sportslig drift i den retningen og med de verdier klubben har valgt
 • Tett dialog med styret og aktuelle komiteer.
 • Rekruttering av trenere
 • Oppfølging av klubbens ansatte
 • Planlegging av budsjett med økonomiansvarlig i styret og Daglig leder i IF.
 • Lønn og personal
 • Sørge for at alle ansatte har kontrakt og er godt satt inn i sin rolle.
 • Oppdatere årshjul og følge opp gjennomføringen av årshjulet.
 • Bistå trenerveileder i den kontinuerlige utviklingen og oppfølgingen av sportsplan og klubbhåndboken
 • Treningstider, baneoversikter og kampflyttinger
 • Sørge for sportslig drift i barne-, ungdoms- og seniorfotballen i den retningen og med de verdier klubben har valgt
 • Følge opp at alle årganger har fått en årsplan
 • Sørge for å følge opp at alle som deltar på treninger har mottatt info om betaling av treningsavgift.

Stillingsinstruks Kvalitetsklubbansvarlig
(Daniel adm. og Thorstein i styret i 2021)

 • Rollen rapporterer til styret i fotballavdelingen.
 • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
 • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
 • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding
 • Møte til den årlige samlingen for kvalitetsklubbansvarlige arrangert av kretsen
 • Sørge for at Ready til enhver tid gjør det som må til for å være kvalitetsklubb på øverste nivå tilgjengelig, eller er i prosess med å bli det

Stillingsinstruks Fotballskoleansvarlig
(Anders i 2021)

 • Rollen rapporterer til Sportssjefen
 • Helhetlig ansvarlig for fotballskolene inklusiv markedsføring
 • Dialog med samarbeidspartnere (må godkjennes av sponsor- og markedsansvarlig i styret).
 • Opprette påmeldingsfunksjon og oppfølging av betaling
 • Opprette treningsgrupper i Spond
 • Søke om å holde fotballskole i Min Idrett
 • Ansette og følge opp trenere til fotballskolene
 • Sørge for at alle trenere har en ansettelseskontrakt og levert politiattest
 • Holde trenermøte med alle trenere på fotballskolen før skolen starter

Stillingsinstruks Cup-ansvarlig
(Anders i 2021)

 • Rollen rapporterer til arrangementskomiteen og sportssjefen
 • Samarbeid og støtte til arrangementskomiteen i styret (som har hovedansvaret for arrangementene) rundt Kick off og høstcupen.
 • Sette opp påmeldingsfunksjon i dialog med superinvite
 • Promotere cupen
 • Sette opp kampoppsett i samarbeid med cupmanager

Stillingsinstruks FIKS-ansvarlig
(Maria i 2021)

 • FIKS – lagspåmelding og spillerregistrering
 • Opprette brukere til alle trenere i FIKS
 • Holde FIKS-kurs før seriestart ifbm sesongforberedende trenerforum

Stillingsinstruks Akademiansvarlig
(Daniel i 2021)

 • Rollen rapporterer til sportssjefen
 • Overordnet ansvarlig for Readyakademiet innenfor de rammer som er gitt av sportsplanen, klubbhåndboken og budsjettrammene
 • Sørge for at alle trenerne på akademiet er satt godt inn i rollen
 • Koordinere taxilister med taxiselskap og skolene
 • Sørge for at alle akademigrupper har trenere og vikar ved forfall
 • Koordinere akademiliga og holde dialog med de andre klubbene i akademiligaen
 • Kalle inn til akademiligamøte i august hvert år
 • Ansvarlig arrangering av Readys akademiligaer, sammen med arrangementskomiteen.
 • Ansvarlig for påmeldingsfunksjoner til akademiet
 • Ansvarlig for å arrangere «menneskeutviklingsleir» til Bø for de to eldste kullene på akademiet.
 • Sørge for at alle trenere har kontrakt og har levert politiattest.

Stillingsinstruks Spillerutvikler
(Magnus i 2021)

 • Rollen rapporterer til sportssjefen
 • Ansvarlig for Spillerutviklingscampene
 • Ansvarlig for eventuelle spillerutviklingscuper og andre tiltak i samarbeid med naboklubber
 • Ansvarlig for spillerutviklingstiltak
 • Ansvarlig for nominasjon til, kommunikasjon inn mot og oppfølging av klubbens spillere på Landslagsskolen
 • Ansvarlig for ekstratreningstilbud for ivrige spillere i ungdomsfotballen
 • Ansvarlig for eventuelle samarbeidscuper med naboklubber i ungdomsfotballen

Stillingsinstruks Seniorfotballansvarlig
(Daniel i 2021)

 • Rollen rapporterer til sportssjefen
 • Ansvarlig driften av senioravdelingen og at den er ihht Readys sportsplan

Trenerveileder
(Daniel i 2021)

 • Rollen rapporterer til sportssjefen
 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Ansvarlig for revidering av Sportsplanen som godkjennes av styret, årlig.
 • Ansvarlig for videreutvikling av Spillemodellen i sportsplanen
 • Planlegging – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
 • Gjennomføring – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan.
 • Oppfølging – skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!
 • Utdanning – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Bidra i prosessen med å rekruttere nye trenere sammen med sportssjefen.

Stillingsinstruks Jentefotballansvarlig
(Maria i 2021)

 • Rollen rapporterer til sportssjefen
 • Helhetlig ansvarlig for jentefotballen i Ready fotball og at den drives etter de retningslinjer Sportsplanen og Klubbhåndboken til enhver tid beskriver.
 • Følg opp alle trenere (foreldre og ansatte) og sørge for at jentefotballen drives ihht de retningslinjer Readys sportsplan og klubbhåndbok beskriver.
 • Rekruttere flest mulig jenter fra våre lokale skoler (per 2018 ser det ut til at ca 40 jenter per årgang er et realistisk estimat)
 • Dialog med andre klubber om eventuelle samarbeidstiltak for jenter
 • Oppfølging og gjennomføring av akademiligaen for jenter og dialog med samarbeidsklubber

Stillingsinstruks Oppstartsansvarlig
(Anders i 2021)

 • Rollen rapporterer til sportssjefen
 • Rekruttering jenter og gutter fra det året de er 5 år (per 2017 ser det ut til at ca 70 spillere per årskull på guttesiden og 40 spillere på jentesiden er et realistisk estimat.)
 • Ansvar barnefotball opp til og med første års femmer gutter, og ansvarsbytte skjer fra april det året de er 8 år
 • Holde foreldremøte med alle foreldre på oppstartskullene årlig, med trening for barna og foreldremøte samtidig.
 • Leder øktene og rekrutterer medtrenere for årgangene 5-7 år. Bør helst selv være fri til å kunne ha et overordnet ansvar for barna.
 • Planlegge og gjennomføre microminiturneringer, samt rekruttere foreldre som kampledere
 • Planlegge og gjennomføre Readys OBOS miniligaer
 • Planlegge og gjennomføre OBOS miniligasamlinger, med påmeldinger, laginndeling og kampleder.
 • Akademitrener og årgangsleder for de yngste guttekullene 5-7 år.
 • Opprette Facebook-grupper for alle foreldre på årgangene for uformell kommunikasjon og stemningsrapporter, bilder etc.
 • Holde hjemmeside og Spond oppdatert til enhver tid for oppstartsårgangene.
 • Sørge for at spillerlistene for årgangene er oppdatert til enhver tid.
 • Bistå Sportssjefen i budsjettplanlegging med innspill til behov rundt oppstartsfotball
 • Rekruttere Ready-idoler til alle økter og legge ut annonse ila februar.
 • Sørge for at alle Readyidoler har kontrakt og levert politiattest, samt er satt godt inn i sin rolle som trener.
 • Sørge for at alle oppstartstrenere har relevant kursing.

Stillingsinstruks Utstyrsansvarlig
(Jan i 2021)

 • Rollen rapporterer til sportssjefen
 • Overordnet ansvarlig for at alle grupper har det utstyret som trengs for å drive fotballaktiviteten innenfor de rammer som er bevilget av styret gjennom budsjettet.
 • Fordele utstyr til lag
 • Utlevere draktbager
 • Innlevere draktbag og utstyr
 • Innkjøp av utstyr
 • Innkjøp av mål og nett til anlegg
 • Kontoransvarlig (orden, fiksing og innkjøp)

Stillingsinstruks Dommeransvarlig
(Maria i 2021)

 

 • Holde oversikt over klubbens klubbdommere, og hvem som egner seg for rekruttdommerkurs.
 • Registrere og holde oversikt over mottatte stipendforespørsler, og betale ut til de dommere som kvalifiserer til dette.
 • Lage dommeroppsett for alle kamper i barnefotballen og for de kampene i ungdomsfotballen der kretsen ikke har satt opp dommere.
 • Kommunisere ut dommeroppsettet i barne- og ungdomsfotballen til:
  • Klubbdommere
  • Foreldretrenere i barnefotballen
  • Årgangsledere/trenere i ungdomsfotballen
 • Ha tett dialog med arrangementsansvarlig ved rekruttering av dommer til klubbens cuper, samt bistå med å lage dommeroppsett til de aktuelle cupene/arrangementene.
 • Samle inn og ha en oversikt over dommerkvitteringskort som levers til fotballkontoret, for så å sende de videre til Sportssjef. 

Stillingsinstruks årgangsleder ungdomsfotballen (20 %)

 • Rollen rapporterer til sportssjefen
 • Lage en detaljert årsplan som godkjennes av sportssjefen for hele kullet i samarbeid med andre trenere/foreldreledere på kullet og sørge for (gjerne deleger) at årsplanen kontinuerlig er synlig på hjemmesiden til lagene. Særlig viktig er det å velge ut cuper, treningsleir samt planlegge treningskamper og sosiale aktiviteter. Lagets aktiviteter legges ut i Spond.
 • Sørg for å ha oppdatert spillerliste med riktig kontaktinfo.
 • Sørge for å følge opp at alle som deltar på treninger har mottatt info om betaling av treningsavgift.
 • Sørge for at lagleder melder på aktuelle cuper og ordner med logistikk, som medfører optimale sportslige rammer
 • Kommunisere med trener(e) på egen årgang og årgangsleder på yngre og eldre årganger om hospitering.
 • Ansvarlig for veiledning av trenerne på egen årgang
 • Dersom gruppa/laget ikke fungerer godt nok, og dette skyldes manglende oppgaveoppfylling fra foreldre eller andre, plikter årgangsleder å ta tak i dette eller informere sportssjef om dette.

Stillingsinstruks trenere i ungdomsfotballen (3 % per økt)

 • Rollen rapporterer til årgangsleder
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere alle treninger og kamper iht Readys sportsplan og spillemodell.
 • Ved fravær gi beskjed til sportssjef og medtrenere og skaffe vikar.
 • Føre oppmøtelister som gir føringer for betaling av medlemskap og treningsavgift, som Sportssjefen bruker som grunnlag for innbetalinger.
 • Ha dialog med alle spillerne
  • og ha minst to planlagt utviklingssamtale med gode rammer med hver på min 15 min for alle spillere på treiningsavgift høy,
  • og minimum en spillersamtale i sesongen med hver spiller på min 15 minutter med hver spiller på treninsgavgift lav.
 • Ta imot, ha kontroll på og levere lagsutstyr (baller, vester, kjegler, medisinsk utstyr). Meld fra til skapansvarlig og Utstyrsansvarlig ved tap eller ved defekt utstyr.
 • Sørge for at spillerne møter til kamp gjennom tydelig info på hjemmesiden.
 • Sørge for at elektronisk kamprapport er fylt ut før tidsfristen før kamp og blir skrevet ut i ferdig utfylt stand før hjemmekamp
 • Rapportere resultat etter hver hjemmekamp i Min Fotball eller FIKS.
 • Inneha den kompetansen klubben til enhver tid setter for rollen.
 • Delta på trenerforum i klubbens regi.
 • Skrive et kort faglig og motiverende kampreferat på hjemmesiden senest 24 timer etter kamp og sørge for at bilde også ligger i nyheten
 • Filme og legge ut videoer fra noen utvalgte kamper som legges på hjemmesiden via youtube.
 • Ved skader hos spillere, følg de opp i tråd med Skadebehandling og be dem oppsøke Røaklinikken ved behov.
 • Sørg for at alle spillerne og foreldre følger Readykoden.

 Stillingsinstruks Keepertrener ungdom (5 %)

 • Rollen rapporterer til spillerutvikler
 • Ansvarlig for keepernes tilbud i ungdomsfotballen i Ready og oppfølging av dem.
 • Oppdatere innholdet rundt keepere i sportsplanen via trenerveileder
 • Ha minst 1 årlig utviklingssamtale med alle keepere i klubben fra ungdomsfotballen og oppover på treningsavgift høy
 • Ha månedlig oppfølging av alle keepere i ungdomsfotballen på treningsavgift høy gjennom økt og samtale
 • Ansvarlig for å arrangere 4 samlinger for alle keepere.

Stillingsinnstruks Keepertrener barn (5%)

 • Rollen rapporterer til spillerutvikler
 • Ansvarlig for keepernes tilbud i barnefotballen i Ready og oppfølging av dem.
 • Holde keeperøkter for alle barneårganger i klubben ifbm akademiøkter.
 • Delta på alle keepersamlinger og bidra i gjennomføringen.
 • Oppdatere innholdet rundt keepere i sportsplanen via trenerveileder

Stillingsinstruks årgangsledere barnefotballen (20%)

 • Rollen rapporterer til Sportssjefen
 • Periodeplan og sportslig planlegging av treninger og oppfølging av gjennomføring på hver treningsøkt på årskullet ihht Readys sportsplan.
 • Sørge for at alle klasselag har minst en person som innehar rollen trener og en lagleder.
 • Sørg for å ha oppdatert spillerliste med riktig kontaktinfo.
 • Overvære minst 1 kamp til hvert klasselag ila sesongen. Gjerne en cup.
 • Veilede trenerne på kullet i trening minst 1 gang per sommersesong
 • Ansvarlig for eventuell hospitering.
 • Spille inn antall lag i seriespill til FIKS-ansvarlig senest ila januar.
 • Planlegge og delta på ett årlig foreldremøte på sitt kull (vinter).
 • Planlegge og delta på trenermøter med trenerne på kullet (vinter).
 • Sørge for å følge opp at alle som deltar på treninger har mottatt info om betaling av treningsavgift.

Stillingsinstruks trenere akademi (3% per økt)

 • Rollen rapporterer til årgangsleder
 • Skal planlegge og gjennomføre økt iht Readys sportsplan og Klubbhåndbok
 • Ta imot, ha kontroll på og levere lagsutstyr (baller, vester, kjegler, medisinsk utstyr). Meld fra til årgangsleder og Utstyrsansvarlig ved tap eller ved defekt utstyr.
 • Ved fravær gi beskjed til sportssjef og medtrenere og skaffe vikar.
 • Føre oppmøtelister som blant annet gir føringer for betaling av medlemskap og treningsavgift, som Sportssjefen bruker som grunnlag for innbetalinger.
 • Inneha den kompetansen klubben til enhver tid setter for rollen.
 • Delta på trenerforum i klubbens regi.
 • Sørg for at alle spillerne og foreldre følger Readykoden.

Stillingsinnstruks trener klasselag (frivillig verv)

 • Rollen rapporterer til årgangsleder
 • Skal planlegge og gjennomføre økt iht Readys sportsplan og Klubbhåndbok
 • Skal sørge for at alle spillerne på laget ivaretas
 • Ta imot, ha kontroll på og levere lagsutstyr (baller, vester, kjegler, medisinsk utstyr). Meld fra til Utstyrsansvarlig ved tap eller ved defekt utstyr.
 • Ved fravær sørge for å skaffe vikar.
 • Føre oppmøtelister som blant annet gir føringer for betaling av medlemskap og treningsavgift, som Sportssjefen bruker som grunnlag for innbetalinger.
 • Inneha den kompetansen klubben til enhver tid setter for rollen.
 • Sørg for at alle spillerne og foreldre følger Readykoden.

Stillingsinnstruks lagleder (frivillig verv)

 • Rollen rapporterer til årgangsleder
 • Sørge for at laget deltar på de cupene som står i årsplanen
 • Delta på utformingen av årsplanen og hovedansvarlig for gjennomføringen av årsplanen
 • Ansvarlig for logistikken rundt laget
 • Sørge for at alle arrangmenter, kamper og treninger ligger inne i lagets Truegroups.
 • Være lagets administrative leder og trenerens fremste støttespiller.

Stillingsinnstruks økonomiansvarlig årgang (frivillig verv)

 • Rollen rapporterer til spossjefen og kommuniserer med lagleder og årgangsleder på årgangen.
 • Sørge for at lagkontoen alltid har dekning til det årgangen skal delta på
 • Sørge for at alle deltakere på ekstratiltak på årgangen betaler for deltakelsen
 • Lager budsjetter til turer og sosiale aktiviteter
 • Følger retningslinjene for lagskontoer gitt av retningslinjene for lagskontoer i Ready.
 • Godkjenner alle ekstrautgifter på årgangen til sosiale arrangementer og turer

 

Rollebeskrivelser styret og komiteer


STYRELEDER

Styreleder har det overordnede ansvar for å sørge for at styret og avdelingen oppfyller sine oppgaver og forpliktelser etter NIFs, NFFs og OFKs lover og reglementer, Readys lover og og for iverksetting av vedtak i disse overordnede organer, samt fra Readys Hovedstyre og fotballavdelingens styre.

Styreleder har ansvaret for å innkalle til og, sammen med den/de saksansvarlige og ansvarlige ansatte å forberede styremøter og årsmøte.

Styreleder har den daglige kontakt med og er ansvarlig for ivaretakelsen av arbeidsgiveransvaret for avdelingens ansatte, normalt gjennom den øverste ansvarlige ansatte (Sportssjef eller klubbens Administrative Leder, alt etter sakens art).

Styreleder har ansvaret for den løpende oppfølging av avdelingens aktivitet på vegne av styret.

ANLEGSANSVARLIG


Er under utarbeiding

 

FINANS- OG REGNSKAPSANSVARLIG I STYRET


Finans- og regnskapsansvarlig i styret i Ready Fotball har ansvaret for:

Gjennomgå og revidere kontoplanen for Ready Fotball hver høst, med tanke på at den skal være et best mulig redskap for lett å kunne følge med på utviklingen i og gi et rettvisende bilde av avdelingens inntekter og utgifter.

Etablere/kvalitetssikre alle rutiner for anvisning av utbetalinger fra avdelingen og løpende regnskapsføring av inntekter og utgifter.

Sørge for at alle inntekter faktureres til rett tid i henhold til vedtak og avtaler, i kommunikasjon med Sportssjef (for treningsavgifter) og klubbleder/regnskapsfører (for øvrige inntekter), herunder å følge opp at Hovedklubben beregner og fakturerer inntekter som skal innkreves samlet fra klubben (visse offentlige bidrag som baneleierefusjon, samt sponsorbidrag, Grasrotinntekter etc.) og at avdelingen får sin andel av disse.

Følge opp innbetaling av vedtatte bidrag fra hovedkassen.

Kommunisere med klubbens ansatte regnskapsfører for å sørge for at alle inntekter og utgifter regnskapsføres.

Sørge for at det innen den 15. hver måned blir produsert og fremsendt til styre og Sportslig Ledelse et perioderegnskap for utløpet av forrige måned som viser, sammen med fjorårets resultat og årets budsjett, månedens resultat og resultatet YTD.

Innhente alle nødvendige opplysninger og produsere første utkast til årsbudsjett for kommende år.

Sørge for at årsregnskapet for foregående år blir ferdigstilt innen utløpet av februar og legges frem for Hovedstyret

Foreslå tiltak for å spare kostnader og øke inntekter.

SEKRETÆR
Fotballavdelingens sekretær har ansvaret for:

- At administrasjonen oppretter og kontinuerlig oppdaterer et komplett arkiv (med back-up både digitalt og papir) av alle viktige dokumenter.

- At referater fra alle møter i avdelingen tas, undertegnes senest på neste møte og at styre- og årsmøtereferatene gjøres tilgjengelige for medlemmene på web.

- Avdelingens profil og trykksaker

Inkluderingsavsvarlig:

 • Være en tydelig fagperson i klubben på inkludering
 • Ha en rådgivende og initierende rolle overfor lag og styret
 • Implementere klubbens inkluderingsstrategi
 • Arbeide likevektig for det positive og mot det negative
 • Ha fokus på både rekruttering og å hindre frafall
 • Være kontaktpunkt ut mot andre klubber, krets, forbund og offentlige myndigheter
 • Være pro-aktiv i forhold til underrepresenterte og utsatte grupper

ARRANGEMENTS- OG DUGNADSKOMITEEN


Arrangements- og dugnadskomiteen i Ready Fotball har ansvaret for gjennomføringen av klubbens arrangementer og dugnader utenfor ordinære fotballkamper. Disse er per 2014:

- Kick-off (normalt i midten av april) - sende ut info i februar

- Fotballskolene (bare forberedelsene)

- Ready Sparebank1 Cup - sende ut invitasjoner i februar

- Rydding av baneområdet før sommersesong

- Fordeling av inntektsdugnader som kommer inn til årgangene (uten gjennomføringsansvar)

Det utarbeides en overordnet mal for arrangementsavvikling, fra arrangementet registreres i kretsen, gjennom invitasjoner, forberedelser, avvikling og etterarbeid. Denne malen skal holdes oppdatert, og det skal utarbeides oppdaterte tilpasninger for hvert enkelt arrangement.

Normalt oppnevnes en av komiteens medlemmer eller en årgang som hovedansvarlig for hvert arrangement, og denne rekrutterer nødvendig hjelp gjennom årgangenes ledere, eventuelt ved hjelp av styret og/eller Fotballkoordinator.

SPONSORKOMITEEN
Sponsorkomiteen i Ready Fotball har ansvaret for:

- Å legge frem forslag til sponsorstrategi og sponsorbudsjett for hver ny sesong.

- Å holde en løpende oppdatert oversikt over sponsoravtaler, løpetid, inntekter og forpliktelser, som ligger ved styrepapirene til hvert møte

- Å foreslå nye sponsorer og nye tiltak i samme retning, kontakte og forhandle med nye sponsorer, evt. sammen med styreleder.

- Sammen med regnskapsansvarlig å sørge for at alle inntekter faktureres og regnskapsføres til rett tid i henhold til avtaler.

- Å følge opp klubbens forpliktelser ovenfor sponsorene, i samarbeid med styre og øvrige som må involveres, herunder foreslå og delta i gjennomføringen av sponsorarrangementer.

WEBKOMITEEN


Oppgaver Readyweb

Ansvarlig

Adm brukere:

Etablere, slette, endre brukere samt utarbeide oversikt over aktive brukere og hvilke rettigheter de ulike brukere har.

Webkomite i samarb med fotball admin

Nye webansvarlige;

Rekrutere webansvarlige for hvert årskull

Lagledere

Support internt i Ready, unntatt betalingsløsninger;

Kurs

Brukermanual

Henvendelser fra brukerne vedr. hjelp, ny bruker, rapportering feil v. systemet, etc.

Webkomite

Kvalitetssikring;

Gjennomgang av websidene og finne ut hvilke lag/årganger bruker web, hvilke har lavt aktivitetsnivå, “purre” lagledere

Webkomite

Innholdspublisering lag/årstrinn;

Før både vinter og sommersesong legge ut treningstider, bilde av laget, kontaktinfo om trener og støtteapparat (alle foreldreroller), lagets spillertropp, årsplan, lenke til terminliste, rutiner for kampoppmøte,

Lagledere/webansvarlig kull

Nyhetspublisering lag/årstrinn;

Løpende: legge ut kampreferat (evt med bilder), informasjon om treningskamper og cuper, dugnader og sosiale sammenkomster

Webansvarlig kull

Nyhetspublisering lag/årstrinn;

Laguttak

Trener, evt m hjelp av webansvarlig kull

Nyhetspublisering kick off og Readycuper;

Legge ut info om arrangementer

Referater

Arrangementsansvarlig

Webkomite

Innholds- og nyhetspublisering, Fotballavdelingsnivå:

Verdier, treningstilbud, sportsplan, og mye, mye mer

Fotball admin

Betalingsløsning;

Fakturering, adm medlemmer, kvalitetssikring av betaling v forfall, purring, kobling medlem mot gren(fotball/bandy), sjekke mot trenere, etc

Klubb admin v/Daglig leder IF

Klubb

Klubb admin v/Daglig leder IF

Leverandør kontakt;

Gjennomgang avtale, reforhandling, rettigheter, stille krav til leverandør vedr. teknisk support, kontaktperson hos leverandør, responstid, versjonshåndtering programvare, etc.

Klubbadmin v/Daglig leder IF

Sikre kompetansedeling mellom avdelinger I klubben

Arrangere jevnlige møter med Webtotal

Arrangere jevnlige møter internt

Klubbadmin v/Daglig leder IF

Backup

Fotball admin