Meny

Stillingsinstrukser

Stillingsinstruks Sportssjef
(Ulrik i 2018)

 • Overordnet ansvarlig for klubbens sportslige tilbud
 • Sørge for sportslig drift i den retningen og med de verdier klubben har valgt
 • Tett dialog med styret og aktuelle komiteer
 • Rekruttering av trenere
 • Oppfølging av klubbens ansatte
 • Planlegging av budsjett med økonomiansvarlig i styret og Daglig leder i IF.
 • Lønn og personal
 • Oppdatere årshjul
 • Kontinuerlig utvikling og oppfølging av sportsplan og klubbhåndboken
 • Treningstider, baneoversikter og kampflyttinger
 • Sørge for sportslig drift i ungdoms- og juniorfotballen i den retningen og med de verdier klubben har valgt
 • Følge opp foreldremøter på alle barnekull ila vinterhalvåret
 • Evalueringsmøte med foreldretrenere og lagledere på hvert kull ila høsten
 • Følge opp at alle årganger i barnefotballen har fått en årsplan
 • Sørge for å følge opp at alle som deltar på treninger har mottatt info om betaling av treningsavgift.

Stillingsinstruks Kvalitetsklubbansvarlig
(Ulrik og Cathrine i 2018)

 • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
 • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
 • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding
 • Møte til den årlige samlingen for kvalitetsklubbansvarlige arrangert av kretsen
 • Sørge for at Ready til enhver tid gjør det som må til for å være kvalitetsklubb på øverste nivå tilgjengelig, eller er i prosess med å bli det

Stillingsinstruks Fotballskoleansvarlig
(Ulrik i 2018)

 • Helhetlig ansvarlig for fotballskolene inklusiv markedsføring
 • Opprette påmeldingsfunksjon
 • Ansette og følge opp trenere til fotballskolene
 • Sørge for at alle trenere har en ansettelseskontrakt og levert politiattest

Cup-ansvarlig
(Ulrik i 2018)

 • Samarbeid og støtte til arrangementskomiteen i styret (som har hovedansvaret for arrangementene) rundt Kick off og høstcupen.
 • Sette opp påmeldingsfunksjon i dialog med superinvite
 • Promotere cupen
 • Sette opp kampoppsett i samarbeid med cupmanager
 • Ansvarlig for Nabo-SUP og dialog med samarbeidsklubbene
 • Ansvarlig spillerutviklingscamp
 • Ansvarlig for nominasjon til, kommunikasjon inn mot og oppfølging av klubbens spillere på Landslagsskolen
 • Ansvarlig for ekstratreningstilbud for ivrige spillere i ungdomsfotballen
 • Ansvarlig for samarbeidscuper med Heming for ungdomsfotballen
 • Ansvarlig for trenerforum
 • Oppfølging av trenerne på akademiet sammen med trenerutvikler
 • Systematisere trenerutvikling for ungdomsfotballtrenere og følge opp på feltet og i samtaler
 • Kontinuerlig utvikling og implementering av sportsplan
 • Sørge for oppdaterte spillerlister på alle kull med kontaktinfo.
 • Sportslig oppfølging av foreldretrenere. Både trenings- og kampledelse
 • Være tilstede på alle treninger for sin årgang
 • Sørge for at alle på kullet ligger i truegroups-gruppen og at trenere og lagledere har administratortilgang på sine lag.

FIKS-ansvarlig
(Ulrik i 2018)

 • FIKS – lagspåmelding og spillerregistrering
 • Opprette brukere til alle trenere i FIKS
 • Holde FIKS-kurs før seriestart ifbm sesongforberedende trenerforum

Stillingsinstruks Akademiansvarlig
(Magnus i 2018)

 • Overordnet ansvarlig for Readyakademiet innenfor de rammer som er gitt av sportsplanen, klubbhåndboken og budsjettrammene
 • Oppfølging av trenerne på akademiet sammen med trenerutvikler
 • Koordinere taxilister med taxiselskap og skolene
 • Sørge for at alle akademigrupper har trenere og vikar ved forfall
 • Koordinere akademiliga og holde dialog med de andre klubbene i akademiligaen
 • Kalle inn til akademiligamøte i august hvert år
 • Invitere til julegløgg for akademiligaklubbene
 • Ansvarlig arrangering av Readys akademiligaer, sammen med arrangementskomiteen.
 • Ansvarlig for påmeldingsfunksjoner til akademiet
 • Ansvarlig for å arrangere «menneskeutviklingsleir» til Bø for de to eldste kullene på akademiet.
 • Sørge for at alle trenere har kontrakt og har levert politiattest.

Stillingsinstruks spillerutvikler
(Magnus i 2018)

 • Ansvarlig for Spillerutviklingscampene
 • Ansvarlig for gjennomføringen av Nobo-SUP
 • Ansvarlig for eventuelle spillerutviklingscuper i samarbeid med naboklubber
 • Ansvarlig for spillerutviklingstiltak

Stillingsinstruks Seniorfotballansvarlig
(Jonas i 2018)

 • Ansvarlig driften av senioravdelingen og at den er ihht Readys sportsplan
 • Hovedtrener MSA

Trenerveileder
(Vegard og Jonas i 2018)

 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Ansvarlig for videreutvikling av Spillemodellen i sportsplanen
 • Planlegging – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
 • Gjennomføring – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan.
 • Oppfølging – skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!
 • Utdanning – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Bidra i prosessen med å rekruttere nye trenere sammen med sportssjefen.

Stillingsinstruks Jentefotballansvarlig
(Daniel i 2018)

 • Helhetlig ansvarlig for jentefotballen i Ready fotball og at den drives etter de retningslinjer Sportsplanen og Klubbhåndboken til enhver tid beskriver.
 • Årskullsansvarlig alle årskull fra 6 til 12 år
 • Ledelse av lagstreninger med foreldre og eventuelt hente inn trenere ved behov
 • Ha akademiøkter for jentene
 • Følg opp alle trenere (foreldre og ansatte) og sørge for at jentefotballen drives ihht de retningslinjer Readys sportsplan og klubbhåndbok beskriver.
 • Rekruttere flest mulig jenter fra våre lokale skoler (per 2017 ser det ut til at ca 40 jenter per årgang er et realistisk estimat)
 • Oppfølging og gjennomføring av Volvat Talentutvikling og dialog med samarbeidsklubbene der
 • Oppfølging og gjennomføring av akademiligaen for jenter og dialog med samarbeidsklubber

Stillingsinstruks Oppstartsansvarlig
(Anders i 2018)

 • Rekruttering jenter og gutter fra det året de er 5 år (per 2017 ser det ut til at ca 70 spillere per årskull på guttesiden og 40 spillere på jentesiden er et realistisk estimat.)
 • Ansvar barnefotball opp til og med første års femmer gutter, og ansvarsbytte skjer fra april det året de er 8 år
 • Leder øktene og rekrutterer medtrenere for årgangene 5-7 år.
 • Planlegge og gjennomføre microminiturneringer, samt rekruttere foreldre som kampledere
 • Planlegge og gjennomføre 3v3 turneringer
 • Planlegge og gjennomføre Micro mini turneringer med Heming, Try og BMIL
 • Akademitrener for de yngste guttekullene 5-7 år.

Stillingsinstruks Utstyrsansvarlig
(Anders i 2018)

 • Overordnet ansvarlig for at alle grupper har det utstyret som trengs for å drive fotballaktiviteten innenfor de rammer som er bevilget av styret gjennom budsjettet.
 • Fordele utstyr til lag
 • Utlevere draktbager
 • Innlevere draktbag og utstyr
 • Innkjøp av utstyr
 • Innkjøp av mål og nett til anlegg
 • Kontoransvarlig (orden, fiksing og innkjøp)

Stillingsinstruks årgangsleder ungdomsfotballen (20 %)

 • Lage en detaljert årsplan som godkjennes av sportssjefen for hele kullet i samarbeid med andre trenere/foreldreledere på kullet og sørge for (gjerne deleger) at årsplanen kontinuerlig er synlig på hjemmesiden til lagene. Særlig viktig er det å velge ut cuper, treningsleir samt planlegge treningskamper og sosiale aktiviteter. Lagets aktiviteter legges ut i truegroups.
 • Sørg for å ha oppdatert spillerliste med riktig kontaktinfo.
 • Sørge for å følge opp at alle som deltar på treninger har mottatt info om betaling av treningsavgift.
 • Sørge for at cupansvarlig melder på aktuelle cuper og ordner med logistikk, som medfører optimale sportslige rammer
 • Kommunisere med trenere på yngre og eldre lag om hospitering
 • Dersom gruppa/laget ikke fungerer godt nok, og dette skyldes manglende oppgaveoppfylling fra foreldre eller andre, plikter trener å ta tak i dette eller informere sportssjef om dette.

Stillingsinstruks trenere i ungdomsfotballen (3 % per økt)

 • Ta imot, ha kontroll på og levere lagsutstyr (baller, vester, kjegler, medisinsk utstyr). Meld fra til Utstyrsansvarlig ved tap eller ved defekt utstyr.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere alle treninger og kamper iht Readys sportsplan.
 • Ved fravær gi beskjed til sportssjef, lagleder og medtrenere og forsøk å skaffe vikar.
 • Føre oppmøtelister som gir føringer for betaling av medlemskap og treningsavgift, som Sportssjefen bruker som grunnlag for innbetalinger.
 • Ha god dialog med alle spillerne og ha minst én planlagt utviklingssamtale med gode rammer med hver på min 15 min (tidlig i året).
 • Sørge for at spillerne møter til kamp gjennom tydelig info på hjemmesiden.
 • Sørge for at elektronisk kamprapport blir skrevet ut i ferdig utfylt stand før kamp
 • Delta på trenerforum i klubbens regi.
 • Skrive et kort faglig og motiverende kampreferat på hjemmesiden senest 24 timer etter kamp og sørge for at bilde også ligger i nyheten
 • Redigere videoer fra noen utvalgte kamper som legges på hjemmesiden via youtube.
 • Ved skader hos spillere, følg de opp i tråd med Skadebehandling og be dem oppsøke Stabækklinikken ved behov.
 • Sørg for at alle spillerne og foreldre følger Readykoden.

 Stillingsinstruks Keeperansvarlig (10 %)

 • Ansvarlig for keepernes tilbud i Ready og oppfølging av dem.
 • Oppdatere innholdet rundt keepere i sportsplanen
 • Ha årlige utviklingssamtaler med alle keepere i klubben fra ungdomsfotballen og oppover

Stillingsinstruks årgangsledere barnefotballen (20%)

 • Periodeplan og sportslig planlegging av treninger og oppfølging av gjennomføring på hver treningsøkt på årskullet ihht Readys sportsplan.
 • Sørge for at alle klasselag har trenere og lagledere
 • Overvære minst 1 kamp til hvert klasselag ila sesongen. Gjerne en cup.
 • Veilede trenerne på kullet i trening minst 1 gang per sommersesong
 • Ansvarlig for eventuell hospitering.
 • Spille inn antall lag i seriespill til FIKS-ansvarlig senest ila januar.
 • Planlegge og delta på ett årlig foreldremøte på sitt kull (vinter).
 • Planlegge og delta på trenermøter med trenerne på kullet (vinter).
 • Sørge for å følge opp at alle som deltar på treninger har mottatt info om betaling av treningsavgift.

Stillingsinstruks trenere akademi (3% per økt)

 • Øktplan ihht periodeplan, sendes inn ukentlig
 • Fylle ut evaluering og sende inn til akademiårgangsleder 1 gang per akademiperiode (sommer/vinter)
 • Lede treningsøktene i tråd med det Readys sportplan sier
 • Ansvarlig for å lede sin treningsgruppe i tråd med Readys sportsplan

Stillingsinstruks dommeransvarlig i klubben
(Ulrik i 2018)

Kontinuerlig underveis i sesongen:

 • Holde oversikt over klubbens klubbdommere, og hvem som egner seg for rekruttdommerkurs.
 • Registrere og holde oversikt over mottatte stipendforespørsler, og betale ut til de dommere som kvalifiserer til dette.
 • Motta forespørsler fra eksisterende dommere som ønsker å dømme for Ready, og eventuelt henvise dem til Isaak (fortrinnsvis via epost) om de har noen spørsmål om hva klubben tilbyr, som klubbkontoret ikke kan svare på.

I løpet av januar/februar hvert år:

 • Sende ut info til klubbens spillere og foreldre om klubbdommerkurs, som arrangeres på Readyhuset i løpet av februar/mars. Husk jentelagene, og at det kan være nyttig for foreldre å delta selv om de ikke har tenkt å dømme selv. Spillere prioriteres foran foreldre ved plassmangel på kurset.

30. april hvert år:

 • Sende ut epost med informasjon til regions- og NFF-dommere om stipendregler som gjelder for dem, med beskrivelse av fremgangsmåte for utbetaling.

I løpet av mai hvert år:

 • Sende ut informasjon til klubbdommere – 15 år og eldre – om rekruttdommerkurs i kretsens regi, som arrangeres under Norway Cup.

I løpet av våren hvert år:

 • Invitere dommere til Ready micro cup, og minne dem på at deltagelse der er en forutsetning for utbetaling av dommerstipend.

31. oktober hvert år:

 • Sende ut informasjon til rekrutt-, krets-, regions- og NFF-dommere om stipendregler for klubbens dommere, med beskrivelse av fremgangsmåte for utbetaling.

I løpet av november hvert år:

 • Sende ut informasjon til klubbdommere – 15 år og eldre – om rekruttdommerkurs i kretsens regi, som arrangeres om vinteren
 • Samarbeid mellom dommerkoordinatoren og den ansvarlige for barnefotballkamper går gjennom klubbkontoret.


Oppgaver til dommerkoordinator

Kontinuerlig underveis i sesongen:

 • Motta forespørsler fra eksisterende dommere som ønsker å dømme for Ready, og henvise dem til klubbkontoret for registrering.
 • Videresende ideer og informasjon om nye tiltak for å bedre dommerrekruttering og dommertilværelsen i Ready, til styret.

I løpet av januar/februar hvert år:

 • Finne dato for klubbdommerkurs, som skal organiseres og holdes av dommerkoordinatoren på Readyhuset i løpet av mars/april

10. februar hvert år:

 • Sende ut påminnelse om kretsens vårkurs og løpetester, og fortelle litt om hvorfor det er hyggelig og viktig å delta der om man ønsker å stige i gradene som dommer.

I løpet av april hvert år:

 • Forberede, invitere til og arrangere faglig/sosial kveld med klubbens dommere på Readyhuset.
 • Budsjettet dekker varmmat og mineralvann.
 • Spør kontoret ved behov for hjelp.

30. april hvert år:

Slutten av mai hvert år:

 • Sende ut informasjon om og invitasjon til OFDLs sosiale samling i juni, som pleier å være på Readyhuset.

10. juni hvert år:

 • Sende ut påminnelse om kretsens løpetester, og fortelle litt om hvorfor det er viktig å delta der om man ønsker å stige i gradene som dommer.

10. oktober hvert år:

 • Sende ut påminnelse om kretsens høstkurs, og fortelle litt om hvorfor det er hyggelig og viktig å delta der om man ønsker å stige i gradene som dommer.

I løpet av november hvert år:

 • Skaffe informasjon fra kretsen om klubbens autoriserte dommere, og hvem som har dømt godkjent antall kamper i løpet av den avsluttede sesongen.
 • Videresende informasjon til klubbkontoret ved sportssjefen
 • Oppdatere oversikt på Readys hjemmeside over klubbens dommere.

 

Rollebeskrivelser styret og komiteer


STYRELEDER

Styreleder har det overordnede ansvar for å sørge for at styret og avdelingen oppfyller sine oppgaver og forpliktelser etter NIFs, NFFs og OFKs lover og reglementer, Readys lover og og for iverksetting av vedtak i disse overordnede organer, samt fra Readys Hovedstyre og fotballavdelingens styre.

Styreleder har ansvaret for å innkalle til og, sammen med den/de saksansvarlige og ansvarlige ansatte å forberede styremøter og årsmøte.

Styreleder har den daglige kontakt med og er ansvarlig for ivaretakelsen av arbeidsgiveransvaret for avdelingens ansatte, normalt gjennom den øverste ansvarlige ansatte (Sportssjef eller klubbens Administrative Leder, alt etter sakens art).

Styreleder har ansvaret for den løpende oppfølging av avdelingens aktivitet på vegne av styret.

ANLEGSANSVARLIG


Er under utarbeiding

 

FINANS- OG REGNSKAPSANSVARLIG I STYRET


Finans- og regnskapsansvarlig i styret i Ready Fotball har ansvaret for:

Gjennomgå og revidere kontoplanen for Ready Fotball hver høst, med tanke på at den skal være et best mulig redskap for lett å kunne følge med på utviklingen i og gi et rettvisende bilde av avdelingens inntekter og utgifter.

Etablere/kvalitetssikre alle rutiner for anvisning av utbetalinger fra avdelingen og løpende regnskapsføring av inntekter og utgifter.

Sørge for at alle inntekter faktureres til rett tid i henhold til vedtak og avtaler, i kommunikasjon med Sportssjef (for treningsavgifter) og klubbleder/regnskapsfører (for øvrige inntekter), herunder å følge opp at Hovedklubben beregner og fakturerer inntekter som skal innkreves samlet fra klubben (visse offentlige bidrag som baneleierefusjon, samt sponsorbidrag, Grasrotinntekter etc.) og at avdelingen får sin andel av disse.

Følge opp innbetaling av vedtatte bidrag fra hovedkassen.

Kommunisere med klubbens ansatte regnskapsfører for å sørge for at alle inntekter og utgifter regnskapsføres.

Sørge for at det innen den 15. hver måned blir produsert og fremsendt til styre og Sportslig Ledelse et perioderegnskap for utløpet av forrige måned som viser, sammen med fjorårets resultat og årets budsjett, månedens resultat og resultatet YTD.

Innhente alle nødvendige opplysninger og produsere første utkast til årsbudsjett for kommende år.

Sørge for at årsregnskapet for foregående år blir ferdigstilt innen utløpet av februar og legges frem for Hovedstyret

Foreslå tiltak for å spare kostnader og øke inntekter.

SEKRETÆR
Fotballavdelingens sekretær har ansvaret for:

- At administrasjonen oppretter og kontinuerlig oppdaterer et komplett arkiv (med back-up både digitalt og papir) av alle viktige dokumenter.

- At referater fra alle møter i avdelingen tas, undertegnes senest på neste møte og at styre- og årsmøtereferatene gjøres tilgjengelige for medlemmene på web.

- Avdelingens profil og trykksaker

Inkluderingsavsvarlig:

 • Være en tydelig fagperson i klubben på inkludering
 • Ha en rådgivende og initierende rolle overfor lag og styret
 • Implementere klubbens inkluderingsstrategi
 • Arbeide likevektig for det positive og mot det negative
 • Ha fokus på både rekruttering og å hindre frafall
 • Være kontaktpunkt ut mot andre klubber, krets, forbund og offentlige myndigheter
 • Være pro-aktiv i forhold til underrepresenterte og utsatte grupper

ARRANGEMENTS- OG DUGNADSKOMITEEN


Arrangements- og dugnadskomiteen i Ready Fotball har ansvaret for gjennomføringen av klubbens arrangementer og dugnader utenfor ordinære fotballkamper. Disse er per 2014:

- Kick-off (normalt i midten av april) - sende ut info i februar

- Fotballskolene (bare forberedelsene)

- Ready Sparebank1 Cup - sende ut invitasjoner i februar

- Rydding av baneområdet før sommersesong

- Fordeling av inntektsdugnader som kommer inn til årgangene (uten gjennomføringsansvar)

Det utarbeides en overordnet mal for arrangementsavvikling, fra arrangementet registreres i kretsen, gjennom invitasjoner, forberedelser, avvikling og etterarbeid. Denne malen skal holdes oppdatert, og det skal utarbeides oppdaterte tilpasninger for hvert enkelt arrangement.

Normalt oppnevnes en av komiteens medlemmer eller en årgang som hovedansvarlig for hvert arrangement, og denne rekrutterer nødvendig hjelp gjennom årgangenes ledere, eventuelt ved hjelp av styret og/eller Fotballkoordinator.

SPONSORKOMITEEN
Sponsorkomiteen i Ready Fotball har ansvaret for:

- Å legge frem forslag til sponsorstrategi og sponsorbudsjett for hver ny sesong.

- Å holde en løpende oppdatert oversikt over sponsoravtaler, løpetid, inntekter og forpliktelser, som ligger ved styrepapirene til hvert møte

- Å foreslå nye sponsorer og nye tiltak i samme retning, kontakte og forhandle med nye sponsorer, evt. sammen med styreleder.

- Sammen med regnskapsansvarlig å sørge for at alle inntekter faktureres og regnskapsføres til rett tid i henhold til avtaler.

- Å følge opp klubbens forpliktelser ovenfor sponsorene, i samarbeid med styre og øvrige som må involveres, herunder foreslå og delta i gjennomføringen av sponsorarrangementer.

WEBKOMITEEN


Oppgaver Readyweb

Ansvarlig

Adm brukere:

Etablere, slette, endre brukere samt utarbeide oversikt over aktive brukere og hvilke rettigheter de ulike brukere har.

Webkomite i samarb med fotball admin

Nye webansvarlige;

Rekrutere webansvarlige for hvert årskull

Lagledere

Support internt i Ready, unntatt betalingsløsninger;

Kurs

Brukermanual

Henvendelser fra brukerne vedr. hjelp, ny bruker, rapportering feil v. systemet, etc.

Webkomite

Kvalitetssikring;

Gjennomgang av websidene og finne ut hvilke lag/årganger bruker web, hvilke har lavt aktivitetsnivå, “purre” lagledere

Webkomite

Innholdspublisering lag/årstrinn;

Før både vinter og sommersesong legge ut treningstider, bilde av laget, kontaktinfo om trener og støtteapparat (alle foreldreroller), lagets spillertropp, årsplan, lenke til terminliste, rutiner for kampoppmøte,

Lagledere/webansvarlig kull

Nyhetspublisering lag/årstrinn;

Løpende: legge ut kampreferat (evt med bilder), informasjon om treningskamper og cuper, dugnader og sosiale sammenkomster

Webansvarlig kull

Nyhetspublisering lag/årstrinn;

Laguttak

Trener, evt m hjelp av webansvarlig kull

Nyhetspublisering kick off og Readycuper;

Legge ut info om arrangementer

Referater

Arrangementsansvarlig

Webkomite

Innholds- og nyhetspublisering, Fotballavdelingsnivå:

Verdier, treningstilbud, sportsplan, og mye, mye mer

Fotball admin

Betalingsløsning;

Fakturering, adm medlemmer, kvalitetssikring av betaling v forfall, purring, kobling medlem mot gren(fotball/bandy), sjekke mot trenere, etc

Klubb admin v/Daglig leder IF

Klubb

Klubb admin v/Daglig leder IF

Leverandør kontakt;

Gjennomgang avtale, reforhandling, rettigheter, stille krav til leverandør vedr. teknisk support, kontaktperson hos leverandør, responstid, versjonshåndtering programvare, etc.

Klubbadmin v/Daglig leder IF

Sikre kompetansedeling mellom avdelinger I klubben

Arrangere jevnlige møter med Webtotal

Arrangere jevnlige møter internt

Klubbadmin v/Daglig leder IF

Backup

Fotball admin

 

Kalender

September
MTOTFLS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930