Anlegg

Tilbake til klubbhåndboka

PLAN FOR ANLEGGSARBEIDET I READY FOTBALL

Arbeidet med å skaffe Ready Fotball tilstrekkelig anleggskapasitet for å kunne drive virksomheten på det nivået vi ønsker og vedlikeholde og videreutvikle den kapasitet vi har, er på lang sikt kanskje noe av det aller viktigste vi gjør, og noe av det vanskeligste. Ready IF eier i dag den tomten klubbhuset står på, herunder bensinstasjonstomten, som er leiet ut på en svært lang festekontrakt. Gressbaneanlegget for øvrig eies av Oslo Kommune olg adminmistreres av Bymiljøetaten (BYM) hva gjelder drift og av EBY hva gjelder eierskap.

Situasjonen i dag er at Ready Fotball under driftskontrakt med Oslo Kommune i realiteten disponerer en kunstgressbane ("Gressbanen KG") og en liten grusbane ("Gressbanen Grus") på sommertid, men ikke har noen anlegg til disposisjon på vinterstid, med unntak av klubbhusets gymnastikksal. Denne situasjonen er på lang sikt uakseptabel. Det er stor underkapasitet i sesong og vi er avhengig av leieavtaler for all virksomhet om vinteren (med unntak av noe tilgang til Ready Gymsal).

Arbeidet med alle anlegg er styrets ansvar, men utførelsen av det daglige arbeidet ligger under Anleggskomiteens leder, som også er styremedlem, i samarbeid med styreleder og Sportssjef/Fotballkoordinator. Anleggskomiteens leder bør kontinuerlig sørge for rekruttering av komitémedlemmer for å spre arbeidsmengden.

Ready Fotball har p.t. følgende anleggssaker:

1. GRESSBANEN KG1 OG GRESSBANEN KG2 – DRIFT
Driften av de to hovedbanene gjøres dels av kommunen (ukentlig vedlikehold, årlig oppdatering), og dels av Ready Fotball under driftsavtale (merking av grus, renhold). Anleggsansvarlig overvåker dette i samarbeid med administrativ leder i Hovedklubben.

2. BRUK AV ANDRE BANER TIL SERIEKAMPER – DRIFT
Etter søknad får vi tildelt kamptider på Voksen Kunstgress under en ordning som Oslo Fotballkrets har for klubber med stor underkapasitet. Tidvis har vi også fått noe treningstid der. Dette forholdet administreres i sin helhet av Sportslig Ledelse.
Vi disponerer også 50% av tiden på Voksen Grus, men den brukes utelukkende til noen 5'erkamper. VASK har driftsansvaret der.

3. LEIE AV VINTERBANE(R) OG GYMSALER – DRIFT
Vi leier hovedsakelig vinterbane av Heming, men har tidvis leid også av Bygdø/Monolitten og Studentsamskipnaden (Domus Athletica). Gymsaler lånes gratis av omkringliggende skoler. Sportssjefen har ansvaret for disse leieforholdene og for å følge opp nye avtaler for hver sesong, men Anleggsansvarlig i styret eller leder skal godkjenne avtaleinngåelser.

4. FORDELING AV TID I READY GYMSAL – DRIFT
Dette gjøres årlig av de tre Sportssjefene i de store avdelingene i samarbeid med administrativ leder i Hovedklubben.

5. BALLBINGER PÅ SKALKEN – BYGGING OG DRIFT
Prosjektet er ferdig levert, med unntak av "koppene" som skal beskytte hylsene om vinteren. Disse er i bestilling. Anleggsansvarlig i styret har nå overtatt ansvaret for å organisere vedlikehold og demontering/montering hver sesong, i samarbeid med administrativ leder i Hovedklubben (vedlikehold) og Sportssjef/Fotballkoordinator (dugnadsorganisering).

6. VIDEREUTVIKLING AV GRUSBANEN – PROSJEKT
Prosjektet ble omsøkt for 2 ½ år siden, og er fortsatt uavklart. Klubben har en samarbeidsavtale med Reitan Eiendom, men det er fortsatt ikke klart om kommunen vil gi klarsignal, eller om kommunen evt. velger å realisere et prosjekt i egen regi.
Anleggsansvarlig har overtatt for fotballavdelingens del fremdriften i dette prosjektet. Oppfølging av BYM og samordning med Hovedklubben/bandyavdelingen er en del av oppdraget.

7. VIDEREUTVIKLING AV KLUBBHUS OG "DET STORE PROSJEKTET" – PROSJEKT
Dette prosjektet drives av Hovedklubben gjennom et oppnevnt utvalg leder av Jan Wang-Norderud (bandy). Leder i avdelingen deltar i utvalget. Anleggsansvarlig i fotballavdelingen går etter hvert inn i utvalget på avdelingens vegne, mens leder følger arbeidet fra Hovedstyret.

8. NY BANE PÅ FO/HUSEBY – PROSJEKT
Dette prosjektet er et bydelsprosjekt, hvor Ready har vært bidragsyter gjennom leder. Røa har vært hovedinitiativtaker blant fotballklubbene og "primus motor" i fremdriften, men andre interesser i bydelen deltar også.

Anleggsansvarlig i fotballavdelingen overtar etter hvert leders rolle i denne arbeidsgruppen. Hovedmålene er (i) å bidra til at det blir en 11'erbane på FO og (ii) å sørge for at Ready får delt driftsansvar med Røa på denne banen, ettersom dette er de to klubbene som har størst underkapasitet i bydelen.

Oppdatert 16.6.2014