Sportslige retningslinjer

Tilbake til klubbhåndboka

Trenerteam

Readytreneren

Ready Fotball ønsker å ha et lite, men kompetent trenerteam i klubben som fordeler klubbens sportslige oppgaver seg imellom.

Readytreneren skal ha et stort engasjement for spillerutvikling og en indre motivasjon til selv å bli bedre. Den setter av tid til å jobbe med videoanalyse, spillersamtaler, oppmøtelister, sosiale aktiviteter m.m. mellom øktene og gjennomfører treningsøkter og kamper med stort utviklingsfokus og engasjement.

Readytreneren ønsker å ha flere stillinger i Ready og blir en klubbtrener mer enn en lagstrener. Dersom treneren holder et passende sportslig nivå, er det ønskelig at treneren, som spiller, inngår i klubbens senioravdeling.

Ved å ha et kompetent trenerteam bestående av få personer vil samarbeid og klubbfølelse styrkes, samtidig som hver trener får mulighet til å bruke mye tid og tjene gode penger på trenergjerningen sin.

Trenerutvikling

Ansatte trenere i ungdomsfotballen og på Readyakademiet skal få en tydelig oppfølging fra sportslig ledelse for å jobbe med læringskurven sin. Det vil bli avholdt trenerforum gjennom hele vinterhalvåret, samt sporadiske samlinger i sommerhalvåret. Se gjennomførte tiltak ved å følge denne lenken:

Foreldretrenere i barnefotballen skal årlig få tilbud om kursing i trenings- og kampgjennomføring.

 

Differensiering

Ready skal ivareta det sosiale aspektet med å spille fotball, men det skal samtidig være mulig å bli god i Ready.

I tråd med klubbens visjon

Ready Fotball skal være et sted der alle trives og opplever et godt fotballtilbud, tilpasset motivasjon og nivå

Med differensiering menes positiv forskjellsbehandling. Vi skal etterstrebe å gi hver enkelt spiller utfordringer ut ifra der de er i dag for å utvikle seg videre som fotballspillere og mennesker. Hver trening skal differensieres. Dette må skje både innad i lagsøktene, men også ved hjelp av hospitering opp på andre treningsgrupper.

Differensiering betyr at vi i oppfølgingen av våre spillere er opptatt av å tilpasse treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspillerens forutsetninger, lyst, ønsker og behov.

Flytsonemodellen illustrerer hva vi ønsker å få til for hver Readyspiller på en god måte. Det finnes flere områder vi kan differensiere på (les under flytsonemodellen)

 

Differensiering på mengde

Enkelte spillere ønsker å trene seks ganger i uken, mens andre ønsker å trene bare en gang i uken. Ready ønsker i størst mulig grad å gi disse to forskjellige spillerne tilbud tilpasset sin motivasjon og sitt nivå.

Eksempelvis har spillerne på et kull mulighet til å trene alt fra en til tre treninger per uke. De mest ivrige kan også få tilbud om ekstratreningsaktiviteter som Nabo SUP, akademitreninger og hospitering opp på andre treningsgrupper.

Differensiering på hvem man trener med/mot

Innad i en treningsgruppe vil ferdighetsnivå, ambisjoner, læringsvilje og læringsevne sprike veldig. Ready ønsker at spillere med tilnærmet likt ferdighetsnivå, ambisjoner, læringsvilje og læringsevne blir satt til å spille med og mot hverandre på trening. Dette innebærer at alle spillerne på laget trener sammen, men at man i øvelser og spill skal dele inn i grupper og differensierer etter de nevnte kriteriene.

Differensiert veiledning av spillerne

Innad i en treningsgruppe vil det alltid være variasjon i ferdigheter. Noen er gode ballførere, mens andre er gode forsvarere. Noen skyter best med høyrefoten mens andre skyter best med venstrefoten. Readytrenere skal tilpasse tilbakemeldingene sine til hver enkelt spillers behov og utviklingsmål. Spilleren som trenger og ønsker å utvikle venstrefoten skal få veiledning på det og spilleren som skal utvikle forsvarsspillet bør få veiledning på det. Eksempelvis kan treneren utfordre spilleren som mestrer skudd med høyrefoten svært godt til å prøve å bruke venstrefoten neste gang.

Hospitering

Med hospitering mener vi at spillere, i tillegg til å trene med sin egen treningsgruppe, trener med andre treningsgrupper på et høyere ferdighetsnivå. Dette skiller seg fra oppflytting. Dersom spilleren er god nok til å spille fast/mye på et eldre lag, og spilleren trives sosialt, kan spilleren flyttes fast opp til en eldre aldersgruppe (eller fra jentelag til guttelag). Gitt at det ikke har for store negative virkninger på spillerens sosiale utvikling.

Spilleren kan delta på utvalgte kamper/cuper på sitt opprinnelige årskull. Dette styres av sportslig ledelse i samråd med trener, spillere og foreldre for de aktuelle lagene. Unntak fra overnevnte punkter pga klubbmessige vurderinger:

A) Dersom et årskull antallmessig er avhengig av spillere for å unngå å miste et helt kull, må man finne smidige hospiteringsløsninger for å unngå dette.

B) Dersom spilleren personlig har sosialt og sportslig tett tilknytning til sitt opprinnelige årskull og kan få god sportslig effekt av å være i denne gruppa, bør det være utstrakt hospitering, men spilleren bør ikke fjernes helt fra årskullet. Sportslig ledelse og aktuelle trenere finner en riktig balansegang med hvor mange aktiviteter (og kamper) på hvert kull spilleren skal være. Dette er en prosess som vurderes kontinuerlig (hver måned) og kan gå begge veier.

Treningsgrupper

På årganger hvor man har tilstrekkelig mange spillere skal man opprette så mange differensierte treningsgrupper som er hensiktsmessig fra og med november det året spillerne fyller elleve år. For spillere som ønsker ekstra treninger praktiserer vi dette på akademiet fra og med 7 års alder. Disse treningsgruppene differensieres etter nåværende ferdighetsnivå, ambisjoner, læringsvilje og læringsevne. I plasseringen av spillere til ulike (dynamiske) grupper er det opp til den enkelte trener å bruke disse fire kriteriene i en helhet.  I barnefotballen fram til 11 år vektlegger vi sosiale kriterier gjennom å dele inn i klasselag, så langt det lar seg gjøre.

Treningsgruppenes hovedfunksjon er å ivareta de forskjellige interessene på kullet. Hver treningsgruppe drives like seriøst, men er tilpasset spillergruppens nåværende ferdighetsnivå, ambisjoner, læringsvilje og læringsevne. De samme prinsippene følges i seriepåmeldingen. Hvert lag meldes på det nivået som er riktig for gruppen som helhet med tanke på å gi spillerne på laget best mulig trygghet vs. Utfordringer + mestring = trivsel og utvikling. NFF Oslo har en "anonym" påmeldingsordning som ivaretar mulighetene for å velge ulike konkurransenivåer for de enkelte lag i barnefotballen.

Det vil alltid være en viss flyt mellom gruppene ettersom at læringskurven til barn og ungdom går i rykk og napp. Derfor er det ekstremt viktig at treningsgruppene tilpasses differensieringskriteriene og at det hele tiden kommuniseres tydelig at det er hva som er best for hver enkelt spiller som hele tiden er målet. En spiller på treningsgruppe 3 kan ende opp som den beste fotballspilleren når barna blir voksne. Det handler om hvilke(n) spiller(e) som lærer mest over tid, ikke laget man spiller på som 13-åring.

 

Oppdatert 04.03.2021